Universum Cookie Policy:

It is possible, if you choose to disable the cookies from your browser and delete all cookies currently stored on your computer. You can find out how to do this for your particular browser by clicking 'help' on your browser's menu, or by visiting for example AllAboutCookies.org.

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=33929fa2c2bdf200d173f5b4f34413c1907374f072fa85240db3335f31b871a8

Siri Conradi

Organisasjonsutvikler

Endringer i bransjen og samfunnet for øvrig har bidratt til at Gjensidige har sett med lupe på lederutviklingen. Både innhold og form har gått gjennom betydelige justeringer.

-Med digitalisering, teknologiutvikling og økt endringstakt er det viktig for oss å kunne snu oss raskere rundt enn tidligere, sier Siri Conradi. Av den årsak har vi lagt opp til et helt nytt løp for vår lederutvikling og ledertrening.

Endringene vi gjennomfører i Gjensidige, har også med måten vi tilegner oss og bruker informasjon på.

-Vi går nå fra ”the age of knowledge” til ”the age of intelligence”. Makten ligger ikke i hva du vet, for nær sagt all kunnskap er tilgjengelig via et enkelt googlesøk. Det er måten man setter sammen informasjon på og bruker denne i samspill medandre som blir avgjørende, og det har følger for vår opplæring.

Én endring i opplæringen er mindre ensretting. Der lederutviklingsprogrammene i Gjensidigeskolen tidligere var mer ”one size fits all” og avhengig av hvor du var i hierarkiet, er opplæringen nå mye mer tilpasset individet.

-Vi ser økt mobilitet på tvers av avdelinger, og dermed er tanken at opplæringen tilpasses dette. Det er også stor variasjon i hvilke ferdigheter og hvilken kunnskap våre ledere trenger trening i – uavhengig av om de er en toppleder eller mellomleder. Derfor tilrettelegger vi nå for at man i enda større grad kan skape sin egen individuelle opplæringsplan, ut fra en mer variert og tilpasset meny.

I praksis betyr dette at opplæringstilbudet ligger tettere opp til den enkeltes kompetansenivå, mer enn det hierarkiske ledernivået man sitter på.

Forsikringsselskapet som fyller 200 år i 2016, har en egen enhet for organisasjonsutvikling, samt Gjensidigeskolen. Avdelingen består av 19 ansatte som har ansvaret for kompetanseutvikling i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Gjensidigeskolen leverer totalt over 5000 kursdøgn i løpet av et år.

-Vi ser at det gir et stort utbytte å gå på kurs med personer i andre stadier av karrieren og fra ulike avdelinger. Vi lærer mer av hverandre på den måten. Det bidrar også til å bygge større nettverk i organisasjonen, som vi ser blir stadig viktigere. Gjensidigeskolen har alltid hatt som mål å være en brobygger og en døråpner når det gjelder relasjoner mellom medarbeidere og ledere, kontakt og flytting av såkalt «taus kunnskap».

Det er ikke bare ferdigheter og kunnskap som justeres i Gjensidiges opplæring, men også måten man jobber sammen.

-Vi vektlegger innovasjonsteknikker, digitalisering og endringsledelse langt tyngre enn tidligere, samt prosjektledelse. Med økt endringstakt ser vi en økende grad av kortere, hyppigere og samtidig mer komplekse prosjekter, og dermed må vi bli flinkere på å lede slike prosjekter.

Også formen på opplæringen står foran endringer.

-En stor del av den formelle opplæringen skjer i fysiske klasserom. Det har naturligvis mye for seg, men samtidig er det viktig å finne den gode balansen mellom hva som fortsatt hører hjemme i et klasserom og gir best verdi der, og hva som med fordel kan læres med god effekt gjennom digitale kanaler. Vi har lenge hatt digital opplæring, men det er samspillet mellom de ulike arenaene og økt læringseffekt gjennom dette som er spennende å se nærmere på. Vi ser som ett eksempel på mulighetsrommet innen ”flipped learning”, inspirert av Kahn University. I stedet for å få kunnskapen i klasserommet for så å gjøre oppgaver på egenhånd i ettertid, leser man seg opp på teorien i forkant for så å diskutere, trene og gå i dybden i klasserommet.

Tekst: Hans Petter Stub, Foto: Line Slotnæs

Mer om Gjensidige

Search